چشم انداز انجمن

 • تحقق شعار ها

 • ایجاد NGO مرتبط و اثرگذاری برکاهش آسیب های اجتماعی در جامعه

 • گسترش آموزش وروابط در سطح بین الملل

 • آموزش ،نظارت وتربیت اساتید ومدرسین با استانداردهای جهانی NLP وکوچینگ

 • تاثیرگزاری سرمایه اجتماعی انجمن بر بهره وری نهادها و سازمان های دولتی با همکاری و آموزش

 • تبدیل به برند آموزشی در منطقه

 • بسط وگسترش آموزش عمومی درجامعه به منظوراعتلای سطح زندگی فردی و اجتماعی

 • پژوهش ، تالیف و ترجمه کتب ،مقالات و نشریات معتبر ونظارت جهت ارتقاء سطح علمی آموزشی

 • ارتقاء جایگاه رسانه ایی آموزشی در کشور

 • ایجاد تعاونی های آموزشی مرتبط در سطح کشور

 • اعتلای جایگاه انجمن و جلب مشارکت نخبگان وحضور درجوامع علمی منطقه

 • یکپارچه شدن سیستم آموزشی استاندارد NLP و کوچینگ در کشور و حضور موثر در دانشگاه‌ها